btn_totop
Lego MIndstorms EV3

Giới thiệu về Bộ Robot Kits - Lego Mindstorms

Với mô hình lớp học hiện nay của bộ môn STEM Robotic, học sinh sẽ được phân chia thành các nhóm trong lớp. Môn học này khuyến khích việc hoàn thành nhóm trong giải quyết vấn đề.Mỗi một nhóm học sinh sẽ được trang bị giáo cụ là 1 máy tính và 1 bộ Robot Kit

được đọc nhiều